Dušan Dvořák versus Česká republika


Česká republika mění zákony, kterými se vedoucí mezinárodního právního, přírodovědného a národohospodářského výzkumu Dušan Dvořák hájí, Dušanu Dvořákovi však Česká republika právo nepřizná.

1.     Již od vstupu České republiky do EU byl Cannabis uznatelným léčivem na trhu členských zemí EU. Dušanu Dvořákovi bylo ČR v rozporu s článkem 267 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie opakovaně zakázáno položit předběžnou otázku Soudnímu dvoru EU týkající se nenotifikovaného zákona o návykových látkách dle zákonné povinnosti vyplývající ze Směrnice 98/34/ES (a také v rozporu s nálezem Ústavního soudu České republiky č.j. II ÚS 1009/08 ze dne 08.01.2009 ve věci Pfizer, body 22 a 30), viz rozhodnutí ČR vůči Dušanu Dvořákovi č.j. II. ÚS 664/12, IV.ÚS 4859/12, II. ÚS 1311/13 a II.ÚS 289/14. Česká republika odkazovala na vědomě právně vadné rozhodnutí České republiky vůči Dušanu Dvořákovi (viz č.j. II. ÚS 664/12), v němž bylo s odkazem na vědomě právně vadné rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR vůči Dušanu Dvořákovi (viz č.j. 8 Tdo 1231/2011) uvedeno, že pěstování Cannabis je celosvětově zakázané a nejvyšší soud si pletl režim Nařízení Rady a Směrnic jako lze plést Penis s Vagínou. Evropský soud pro lidská práva opakovaně bez zdůvodnění odmítal projednat věcně i formálně přípustné stížnosti Dušana Dvořáka a poškozených právnických osob (čj. 66981/12, č.j. 1332/13/, č.j. 79490/13, čj.20049/14 a č.j. 47921/14) na porušení řady článků Úmluvy o lidských právech včetně čl. 2 a 3 Úmluvy o lidských právech a zapřeného práva na spravedlivý proces a právo na zákonného soudce, když navíc poškozeným právnickým osobám ani nebyla Českou republikou svolena účast na projednání věci a všechny opravné prostředky byly bez zdůvodnění zamítány. Česká republika následně zákon o návykových látkách notifikovala v rámci novely č. 273/2013 Sb., viz databáze TRIS (bohužel vadnou neúčinnou notifikací ve věci Cannabis – dodnes je ZoNL nevymahatelný)

2.     Dušan Dvořák namítal, že nemusí mít povolení k zacházení s Cannabis, protože dle § 5, odst.5 zákona o návykových látkách může s Cannabis zacházet k účelům pokusnickým a průmyslovým, a to bez omezení množství THC v Cannabis a nemusí to hlásit úřadům, jak je v ZoNL uvedeno. Následně byl Českou republikou paragraf § 5, odst.5 ZoNL novelizován zákonem konopí do lékáren 50/2013 Sb a byl změněn obsah THC v Cannabis do 0,3% THC a následně zákonem 273/2013 Sb. bylo pokusnictví ze ZonL vypuštěno.

3.     Dušan Dvořák namítal, že do pěstitelské plochy 100m2/osobu je dle § 29 ZoNL povoleno bez hlášení pěstovat Cannabis a že policie nemá v rozporu s článkem 39 Listiny základních lidských práv a svobod žádný právní předpis, jak THC v Cannabis měřit, čímž může obsah THC v Cannabis navýšit až stonásobně, viz Olomoucký večerník ze dne 31.7.2014 na http://nase-vase-olomouc.blogspot.cz/ a měří obsah THC jak v rozporu s § 2 ZoNL, kde jsou definice OPL a uvedenými 3 zcela odlišnými definicemi Cannabis na obsah THC, tak také měří obsah THC v Cannabis od 1.5.2004 v rozporu závaznou evropskou metodikou uvedenou v příloze č.1 Nařízení ES č. 1122/2009. Ústavní soud na podnět jiného soudu dostal k posouzení § 289 trestního zákoníku a ten nezávaznou policejní instrukci Kriminalistického ústavu k měření obsahu THC v Cannabis a od roku 2012 účelově kvůli Dušanu Dvořákovi novelizované vládní nařízení č. 455/2009 Sb. k § 289 trestního zákoníku zrušil 26.7.2013 nálezem č.j. Pl. ÚS 13/12 kvůli porušení čl. 39 Listiny základních lidských práv a svobod.  Dušan Dvořák v letech 2010 – 2014 České republice namítal, že vládní nařízení č. 455/2009 Sb. k § 289 trestního zákoníku definovalo do začátku roku 2012 Cannabis jako "celý objem rostliny Cannabis", tedy včetně kořene, ale policie měřila obsah THC v Cannabis jen z pár gramů květu Cannabis a dokonce veřejně uváděla, že ji legislativní změny vůbec nezajímají, viz http://www.policie.cz/clanek/metodika-mereni-thc.aspx