Zákonná ochrana duševně nemocných v ČR

1) Duševní nemoc, zejména v období náhlého vzplanutí nemoci(relapsu), zbavuje duševně nemocného(DN) svobodné vůle rozhodnout o nápravu svého zdravotního stavu. Přitom ještě není důvod, aby DN byl zbaven svéprávnosti. (Je potvrzeno měst. soudem Brno a Psychiatrickou společností. )

II. Zajištění práv duševně nemocných v ČR

2) Když duševní nemoc navodí stav, že duševně nemocný ohrožuje svůj život, své zdraví nebo právní zájmy jiných osob, dovoluje právní řád ČR(§ 38 odst. 3 písm. b)zák. č. 372/2011 Sb., (dále Zákon), za dodržení podmínek soudního řízení podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád v platném znění(OSŘ) ), hospitalizaci DN proti jeho vůli.


3) V průběhu soudního řízení o vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení v ústavu zdravotní péče (§§ 191a a násl. OSŘ) je zajištěna právní ochrana DN opatrovníkem z řad advokátů(§ 191b/2 OSŘ).


III. Období, kdy DN nacházející se ve stavu podle odst. 1) je umístěn do ústavu proti své vůli a nemá zajištěna svá práva.


4) Soudem jmenovaný opatrovník z řad advokátů pro zastupování při soudním řízení, nemá ze zákona právo zastupovat DN i v ústavu. Po nedobrovolném umístění trvá u DN stav podle bodu 1).


Zákon prohlašuje veškeré právní úkony duševně nemocného za neplatné - Občanský zákoník § 38 odst. 2


. - (2) Rovněž je neplatný právní úkon osoby jednající v duševní poruše, která ji činí k tomuto právnímu úkonu neschopnou

Zákon však neurčuje způsob jmenování opatrovníka - zástupce, který by hájil pro daný stav jeho práva.Jedná se zejména o práva, daná mu v ústavním pořádku ČR:
a) Zákon č. 40/1964 Sb.,občanský zákoník v platném znění( dále OZ) a jeho následující ustanovení:

- § 11 Fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy

- § 34 Právní úkon je projev vůle směřující zejména ke vzniku, změně nebo zániku těch práv nebo povinností, které právní předpisy s takovým projevem spojují.

b) Listina základních práv a svobod(LZPS), která je součástí ústavního pořádku ČR:

- Článek 3 (3) Nikomu nesmí být způsobena újma na právech pro uplatňování jeho základních práv a svobod.

Z významných zákonů, ve kterých se jednotlivá ustanovení týkají DN jsou zejména:

1. Úmluva o lidských právech a biomedicině


2. Občanský zákoník


3. ZÁKON č.372/2011 Sb., o zdravotních službách v platném znění


4. Zákon č. 40/1964 Sb.,občanský zákoník v platném znění