Krajský soud v Brně, Rooseveltova 648/16, 601 95 Brno


Předseda KS Brno JUDr. Jaromír Pořízek
Krajský soud v Brně, Rooseveltova 648/16, 601 95 Brno

Věc: dotaz dle zákona o svobodném přístupu k informacím 106/1999 Sb.

Dobrý den.
Dne 5. července 2012 jsem Vám zaslal včetně oscanovaných originálů uvedených v příloze níže uvedenou stížnost na předsedu OS Prostějov a místopředsedu KS Brno týkající se průtahů a nevhodného chování Stížnost byla KS Brno zaevidována následovně
Od: epodatelna@servis.justice.cz
Datum: 5. července 2012 1:31
Předmět: Potvrzení o doručení podání s běžným číslem 65095/2012
Komu: dusan.dvorak@konopijelek.cz
Vaše podání ve věci "Stížnost dle § 170 zákona č. 6/2002 Sb., zákona o soudech a soudcích" s evidenčním číslem 4bb9ec6a-9b38-4634-aa66-
a5cf79fea35d a s běžným číslem 65095/2012 bylo doručeno dne 05.07.2012 01:27:36.
Bylo podáno elektronicky e-mailem.
Počet zaslaných příloh: 5
Sdělte mi prosím, pod jakými čísly jednacími vedete tuto stížnost a v jakém časovém horizontu bude věc vyřešena

Děkuji a jsem s pozdravem

Dne 6.srpna 2012

Dušan Dvořák, narozen 12.ledna 1962, Tylova 2, 779 00 Olomouc

Doklad zaslání emailem a opět s přílohami:
Od: dusan.dvorak@konopijelek.cz
Datum: 6. srpna 2012 16:00
Předmět: KS Brno - dotaz dle zákona o svobodném přístupu k informacím 106/1999 Sb.
Komu: podatelna@ksoud.brn.justice.cz
Kopie: openroyalacademy@gmail.com, horakova@mail.ctk.cz

Dne 5. července 2012 1:15 Medical Cannabis Social Club <dusan.dvorak@konopijelek.cz> napsal(a):
Předseda KS Brno JUDr. Jaromír Pořízek
Krajský soud v Brně, Rooseveltova 648/16, 601 95 Brno

Věc: Stížnost dle § 170 zákona č. 6/2002 Sb., zákona o soudech a soudcích na místopředsedu Krajského soudu v Brně JUDr. Drahomíra Drápala za nevhodné chování a předsedu Okresního soudu v Prostějově JUDr. Vladimíra Váňu za nevhodné chování a průtahy v řízení

Odvodnění: V příloze přikládám důkaz o nevhodném chování a průtazích v řízení v opakovaných marných žádostech Vrchního státního zastupitelství v Olomouci o vydání spisu 2 T 104/ 2010 od února do června 2012 k přezkumnému řízení předsedovi Okresního soudu v Prostějově JUDr. Vladimíru Váňovi a text stížnosti Dušana Dvořáka, nar. 12.ledna 1962, Tylova 2, 779 00 Olomouc z 18. června 2012 v téže a souvislé věci podané Krajskému soudu v Brně prostřednictvím Okresního soudu v Prostějově. K bodu dva v příloze uvedené stížnosti Dušana Dvořáka Okresní soud v Prostějově ve svém zamítavém usnesení 11.6.2012 pod sp. zn. 2 T 104 / 2010 – 570 informoval, že pokud se chce Dušan Dvořák odvolat, má podat stížnost právě ke Krajskému soudu v Brně, což Dušan Dvořák 15. 6. 2012 učinil a 18.6. 2012 doplnil. V příloze uvedené stížnosti v bodě jedna a tři podávají důkazy o naprosto nevhodném chování předsedy OS Prostějov JUDr. Vladimíra Váni způsobující zcela vědomé páchání zločinů proti lidskosti a enormní škody na veřejných a soukromých rozpočtech. K těmto stížnostem však místopředseda KS Brno JUDr. Drahomír Drápal dne 27.6.2012 pod sp. zn.: Spr. 2019/2012 napsal, že se KS Brno stížnostmi nebude zabývat, což považuji za nevhodné chování soudce, který má ctít zákon, základní demokratické principy a respektovat důstojnost soudu.
K tomuto v rámci PS. přikládám žádost adresovanou ministerstvu spravedlnosti s totožnými přílohami.

Děkuji předem za sdělení, jak byla má stížnost vyřízena.

V Olomouci dne 5. července 2012
Dušan Dvořák, narozen 12.ledna 1962, Tylova 2, 779 00 Olomouc

PS: Ministerstvu spravedlnosti

Věc: Žádost o podporu právního postupu

Sdělení: V příloze Vám posíláme opakované marné žádosti Vrchního státního zastupitelství v Olomouci od února 2012 Okresnímu soudu v Prostějově k vydání spisu 2 T 104 /2010 k prošetření porušení zákona šetřeného od ledna 2012 na podnět ministerstva spravedlnosti a podpořené žádostí více než 77 občanů České a Slovenské republiky, Německa a Španělska a 12 nevládních organizací ve prospěch zakladatele cannabisterapie a vedoucího výzkumu "Konopí je lék" Mgr. Dušana Dvořáka, 12.ledna 1962, Tylova 2, 779 00 Olomouc, viz seznam signatářů na http://podporujeme.blogspot.cz/

S ohledem na stížnost na OS Prostějov a KS Brno zaslanou 18.června 2012 Dušanem Dvořákem rovněž ministerstvu spravedlnosti a předanou osobně VSZ Olomouc popisující další hrubá porušení zákona uvedenými soudy v předmětném trestním řízení, nové obžalobě a obvinění se domníváme, že má ministerstvo dostatek důkazů k zahájení kárného řízení, neboť nejde o nezbytnou svobodu rozhodování soudu, ale o naprostou svévoli, vědomé porušování zákonů a zneužívání funkce soudce.

Pokud můžete VSZ Olomouc v žádosti o vydání spisu u OS Prostějov podpořit i jinak, sdělte nám prosím, jaké jsou v této věci ještě jiné právní cesty, aby se mohla věc VSZ Olomouc řádně prošetřit a ministrovi spravedlnosti podány důkazy o porušení zákona.

Děkujeme a přejeme hezký den.

V Olomouci dne 4. července 2012

František a Jana Dvořákovi, nar. 10.1936 a 20.3.1939, Za vodojemem 4, 779 00 Olomouc