Centrum adiktologie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy

O "odborníkovi" Michalu Miovském více zde
Odborné osvědčení "odborníka" Michala Miovského z Centra adiktologie LF UK v Praze autorce smrtelně nebezpečného "konospreje" Libuši Bryndové - zde odkaz na postup výroby.

Seznam odborných pochybení a smrtelných rizik sdělený v dubnu 22.4. 2011 písemně na doporučení zakladatele cannabisterapie a vedoucího výzkumu "Konopí je lék" Dušana Dvořáka soudním znalcem Radkem Matlachem Libuši Bryndové.
1) Při domácí výrobě konospreje hrozí výbuch a v lepším případě popáleniny. Např. Rick Simpson na doporučení odborníků z výzkumu "Konoppí je lék" zcela změnil jak látku pro extrakci a používá rovněž lékařský líh, tak také změnil postup výroby destilace extraktu konopí, který občany neohrožuje. 
2) Při aplikaci konospreje vyráběného domácích podmínkách uvedených na webu Libuše Bryndové a Ladislava Kosiny hrozí vdechnutím nečistot anafylaktický šok, který může skončit smrtí. Nutno dodržet elementární hygienu výroby!
3) Při dlouhodobé  aplikaci propylenglykolu navrhovaného v konospreji je jeho účinek na zdraví velmi škodlivý. Případy otrav (u požití u dětí) vedly k nevratnému poškození ledvin a k závažnému poškození zdraví až úmrtí
Jako zcela neodborné je pak zjednodušené tvrzení Libuše Bryndové, že léčivou látkou je květenství venkovních sativových hybridů s potencí 7% THC zvláště pak za stituace, když je LIbuše Bryndová nad jiné znalá.
Hana Gabrielová. Další člen poslanci podporované farmapetice Léčebné konopí (2011), předsedkyně nevládní organizace Legalizace a Konopy, která roky nepravdivě šíří poplašnou zprávu, že konopí není možné zpracovávat na květ a je to údajně v rozporu se zákony, pro což není jeden jediný právní důkaz. Být mafiány placený akademik z party "odborníků" Centra adiktologie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, můžete si blahořečit za takové poplašné zprávyšířené dokonce nevládními organizacemi. Členové petičního výboru v srpnu 2011 na Národní třídě řekli na tiskové konferenci, že nemají nic společného s rozesíláním semínek nemocným a seniorům .... ........Centrum adiktologie lže, jako když Legalizace tiskne a nejen Česká televize rádá šíří na obrazovkách! V září v roce 2012 SUKL sděluje, že přístí rok přiveze do republiky 70 marihuany z Holandska pro bohaté a Hana Gabrielová opět šíří do novin poplašné zprávy, že se konopí nesmí pěstovat na květ, viz Novinky 17.září 2012 v článku Léčebné konopí bude na jaře a zbytečně drahé (zde ke stažení s fotografií z výzkumnické farmy v Ospělově se 4 sklizněmi léčivého konopí pro nemocné do roku 2012 a škodami v miliardách na zničení výzkumu "Konopí je lék" - viz výše v linku o Michalu Miovském, dalším "odborníkovi") 

24.01.2011

Dne 6. a 9. ledna a opakovaně 13. ledna bylo zjištěno, že na níže uvedeném serveru byly zveřejněny nejméně dva volně dostupné texty, které poškozují jméno Centra adiktologie Psychiatrické kliniky 1. LF UK v Praze. Níže zveřejňujeme dopis vedoucího Centra adiktologie Psychiatrické kliniky 1. LF UK, Doc. PhDr. Michala Miovského, Ph.D, který žádá odstranění uvedených textů.

Vážený pane Dvořáku,
obracím se na Vás jménem Centra adiktologie PK 1. LF UK v Praze (dále jen Centrum adiktologie) s žádostí o okamžité ukončení zneužívání jména Centra adiktologie, k němuž dochází na serveru www.tdz-online.eu (IP adresa: 93.185.104.24), jehož jste provozovatelem Vy osobně a organizace Atelier ALF, o. s., v jejímž čele stojíte (viz Příloha 1).

Dne 6. a 9. ledna a opakovaně 13. ledna bylo zjištěno, že na Vašem serveru jsou zveřejněny nejméně dva volně dostupné texty, které poškozují jméno naší instituce. První z nich se snaží vyvolat dojem, že je přepisem údajného podání Policii ČR, učiněného podle informací obsažených v textu panem Davidem Šebkem, asistentem poslance PSP ČR MUDr. Borise Šťastného a že Centrum adiktologie toto podání nějak organizovalo (viz Příloha 2). Druhý pak sugeruje, že jsme pořadateli akce, jež je zřejmou mystifikací a naše instituce s ní nemá nic společného; zde je kromě jména  naší instituce zneužito též jméno našeho pracovníka MUDr. Tomáše Zábranského, Ph.D. (viz Příloha 3).

Zároveň bylo zjištěno, že podle Vašeho serveru oba texty zveřejnil autor se zkratkou „CA“, jímž má být podle informací na serveru obsažených Centrum adiktologie (viz Příloha 4). Žádný z výše uvedených článků na Vámi provozovaném serveru nicméně nebyl vytvořen nikým z pracovníků Centra adiktologie ani osobou či institucí, jež by mohly za Centrum adiktologie jednat. Stejně tak nikdo ze zaměstnanců ani vedoucích pracovníků Centra adiktologie neprovedl registraci organizace uvedenou v Příloze 4 (jež je, jak vyplývá z výše uvedeného, rovněž registrací autorů textů zveřejněných na Vašem serveru).

Časové a věcné inkonzistence na výše uvedených stránkách Vašeho serveru obsažené, navíc nasvědčují podezření, že i v případě stránky z přílohy 2 jde o podvrh, a tedy o útok na práva poslance PSP ČR Borise Šťastného a asistenta jeho kanceláře.

Není naším záměrem zkoumat, zda jste autorem výše specifikovaných textů Vy osobně, nebo zda ke zneužití jména Centra adiktologie došlo Vaší nedbalostí coby provozovatele daného serveru a dopustila se jej jiná osoba. Naším cílem je, abyste okamžitě ukončil činnost, která v návštěvnících uvedeného webu může vyvolat dojem, že výše popsané úkony byly provedeny zástupcem Centra adiktologie a jsou tedy oficiálními či neoficiálními kroky naší instituce či kohokoli z jejích pracovníků. Vzhledem k tomu, že jste provozovatelem serveru www.tdz-online.eu, Vás touto cestou žádáme o následující nápravu:
1) okamžité odstranění textů, uvedených v Přílohách 2, 3 a 4, z Vašeho serveru;
2) okamžitá opatření, jež zabrání dalšímu zneužívání jména Centra adiktologie na Vámi provozovaném serveru nebo serverech a vypracování písemné informace o těchto opatřeních, jež nám bude doručena doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví, a to bezodkladně, nejpozději však do 23. ledna 2011. Pokud kterýkoliv z výše uvedených požadavků do daného termínu neuskutečníte, podnikneme všechny dostupné právní kroky k ochraně dobrého jména naší instituce, jež je shora uvedeným poškozováno.

S pozdravem

Doc. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.
vedoucí Centra adiktologie

V Praze, 17. ledna 2011

Přílohy:

Příloha 1: Výpis o majiteli domény z registru eurid.eu

Příloha 2: kopie stránky http://www.tdz-online.eu/akce/dekujeme-bushko s údajným oznámením Policii ČR panem Davidem Šebkem, asistentem poslance PSP ČR MUDr. Borise Šťastného, již má podle informace v zápatí stránky zaštiťovat Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN

Příloha 3: kopie stránky http://www.tdz-online.eu/akce/nadace-nebezpecna-olomouc-patra-radi-informuje, podvrženě „podepsané“ naším pracovníkem a sugerující, že autorem podvrhuje Centrum adiktologie

Příloha 4: kopie stránky http://www.tdz-online.eu/organizace/149 s falešnou „autorskou“ registrací Centra adiktologie

Na vědomí:
Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, děkan 1. LF UK v Praze
Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc., přednosta Psychiatrické kliniky 1. LF a VFN UK v Praze
Poslanecká kancelář MUDr. Borise Šťastného, PSP ČR, Sněmovní 4, 110 00 Praha 1;

doporučeně
Ladislav Kosina, O. Číly 1547, 509 01, Nová Paka; doporučeně

Dopis Borise Štastného drogaři Kodymovi zde

Policie České republiky
U Stadionu čp. 37
50901 Nová Paka

Věc: žádost o prošetření aktivit majitele a provozovatele webu http://www.free-grower.cz 

Doména http://www.free-grower.cz je registrována na jméno Ladislav Kosina s adresou O. Cíly 1547, 509 01, Nová Paka. Jmenovaný pravděpodobně rovněž provozuje web http://www.mastickar.eu, jak je z výše uvedeného webu patrné.

Obracím se na Vás z pověření poslance PSP ČR MUDr. Borise Šťastného s žádostí o prošetření aktivit výše jmenovaného Ladislava Kosiny vystupujícího na výše uvedeném webu pod přezdívkou mopslik.
Kromě filmových návodů k domácí výrobě konopných drog dle postupů jmenovaného Ladislava Kosiny, při kterých hrozí občanům těžké ublížení na zdraví způsobené výbuchem, jak např. na webu http://www.free-grower.cz uváděného tzv.BioSativexu, jmenovaný Ladislav Kosina konopné drogy zpracovává a obchoduje, což je z webu a diskusí patrné. Neodborné podávání konopných drog může rovněž způsobit vážné poškození zdraví.
 
Na web http://www.free-grower.cz je potřebné se nejprve zaregistrovat, teprve poté je možné uvedené informace získat a zadokumentovat. 
Jsme přesvědčeni, že činnost Ladislava Kosiny není v souladu se zákonem a pan poslanec MUDr. Boris Šťastný nechal v těchto dnech u místně příslušných oddělení Policie ČR prověřit další obdobné majitele webů jako např. http://www.konopnamast.cz/, http://www.konopijelek.cz/, http://www.konopnyshop.cz/ apod.

Pravděpodobně znáte z ČT příběh drogaře Petra Ladislava Kodyma z Kolína, toho pan poslanec Štastný rovněž vykázal do patřičných mezí, neboť není možné pod rouškou údajné nemoci klamat a mást veřejnost s jasným záměrem drogového zisku.

Pan poslanec MUDr. Boris Šťastný Vás laskavě žádá o písemné sdělení výsledků Vašeho šetření.

Přeji Vám v novém roce osobní a pracovní úspěch
S pozdravem David Šebek, asistent

V Praze 4 . ledna 2011

Poslanecká kancelář: MUDr. Boris Šťastný, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1
tel.: 25717 3349