Pražská deklarace Mezinárodní koalice pacientů pro léčebné konopíMy, zástupci organizací, které reprezentují pacienty ze 13 zemí užívající léčebné konopí,
Medical Cannabis Conference Prague 2015 http://www.medical-cannabis-conference.com/cs
jsme na konferenci „Léčebné konopí a kanabinoidy: Politika, věda a léčebná praxe“ v Praze ve dnech 4. až 7. března 2015 založili
Mezinárodní koalici pacientů pro léčebné konopí (IMCPC) a sepsali Deklaraci adresovanou všem zemím a jejich zástupcům účastnícím se Zvláštního zasedání Valného shromáždění OSN věnovaného celosvětové problematice drog v roce 2016 (UNGASS 2016) ke schválení a začlenění do Deklarace UNGASS 2016: 
My, pacienti užívající konopí v rámci léčby nebo ti z nás, jež by konopí k léčbě užívat chtěli, ale nemají k tomuto léku legální přístup, tímto
 zdůrazňujeme svou víru v následující listiny a principy:

-       Všeobecná deklarace lidských práv schválená Valným shromážděním Organizace spojených národů dne 10. prosince 1948, zejména článek 25, odstavec 1[1] zaručující právo na život v odpovídajícím zdravotním stavu,
-       Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod ze dne 4. listopadu 1950, 
-       Evropská sociální charta ze dne 18. října 1961,
-       Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a Mezinárodní pakt o ekonomických, sociálních a kulturních právech ze dne 16. prosince 1966,
-       Úmluva Rady Evropy o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat ze dne 28. ledna 1981,
-       Úmluva o právech dítěte ze dne 20. listopadu 1989,
-       Evropská Úmluva o lidských právech a biomedicíně [2],
-       zpráva z roku 2010 zvláštního zpravodaje OSN Ananda Grovera „O právu každého na dosažení nejvýše dosažitelné úrovně fyzického a duševního zdraví“
-       a konečně tři hlavní principy jednotlivých příslušných Úmluv OSN, konkrétně:
  1. Státy mají povinnost zajistit svým občanům právo na odpovídající úroveň zdraví. Pokud tak z jakéhokoliv důvodu nemohou učinit, musí tuto povinnost převzít mezinárodní společenství. 
  2. Státy mají povinnost zajistit, že žádnému z jejich občanů nebude toto právo upíráno činností státu.
  3. Tato práva jsou zaručena všem občanům, bez ohledu na jejich rasu, náboženství, pohlaví, věk nebo sociální postavení ve společnosti či jiný stav.    
 Připomínáme, že:
-       Hlavním a základním účelem všech a veškerých mezinárodních úmluv a dohod (OSN) je ochrana všeobecného blahobytu.
-       Historie léčby široké škály zdravotních problémů pomocí konopí a látek z něj odvozených sahá nejméně 8 000 let zpět. 
-       Není známa smrtelná dávka konopí jakéhokoliv druhu, kterou by člověk byl fyzicky schopen zkonzumovat.
-       Toxicita konopí ve smyslu akutních i chronických účinků je pozoruhodně nízká
-       Přibývá vědeckého výzkumu přinášejícího důkazy o účinnosti léčebného konopí při léčbě různých symptomů a projevů rozličných nemocí včetně mnoha výrazně omezujících chorob nebo postižení.  
-       Přibývá vědeckého výzkumu naznačujícího, že konopí a kanabinoidy mají potenciál nejen při léčení symptomů, ale i léčbě nemocí jako takových, jelikož působí téměř na všech stupních biologické homeostáze.
-       Moderní lékařské výzkumy ukázaly, že konopí může zpomalovat progresi vážných nemocí, jako je Alzheimerova nebo Parkinsonova choroba, zastavit další šíření HIV a rakovinných buněk, má protizánětlivé účinky, působí proti bolesti, může ulevit od symptomů epilepsie, PTSD a roztroušené sklerózy, pomáhá při léčbě deprese, úzkosti a dalších duševních poruch a může pomoci odvrátit neurologická poškození způsobená úrazem mozku nebo mrtvicí.
-       Světová zdravotnická organizace uznala terapeutické účinky kanabinoidů, tedy primárních aktivních látek obsažených v konopí, včetně jejich použití jako antidepresiv, stimulantů chuti k jídlu, antikonvulziv a antispasmodik, a označila kanabinoidy za přínosné v léčbě astmatu, glaukomu a nevolnosti a zvracení v souvislosti s nemocemi jako jsou rakovina nebo AIDS.
-       Americký Institut pro výzkum rakoviny došel k závěru, že konopí u pacientů trpících rakovinou působí antiemeticky, podporuje chuť k jídlu, snižuje bolest a zlepšuje spánek.
-       V rámci působení organizací American Herbal Pharmacopoeia (Americký bylinný lékopis) a American Herbal Products Association (Americká asociace pro bylinné produkty) byly vytvořeny kvalitativní normy pro použití konopí jako bylinného léku.
-       Zkušenosti s vytvářením a zaváděním legislativy týkající se konopí v různých zemích ukázaly, že zvýšená dostupnost léčebného konopí vede k významnému snížení počtu úmrtí na předávkování opiáty.
-       Více než 20tiletý vývoj na úrovni zemí a států může sloužit jako vodítko pro zákony a politiky zaměřené na léčebné konopí.
-       Každý pacient má právo si svobodně vybrat svou léčbu. 

 Prohlašujeme, že:
-       Současná klasifikace uvedená výše
  • ve skutečnosti brání výzkumu konopí a kanabinoidů
  • a výrazně omezuje dostupnost rostliny a látek v ní obsažených (fytokanabinoidů) pro ty, pro něž by mohla být vzhledem k jejich zdravotnímu stavu nebo kvalitě života přínosem. 
-       Odpírání přístupu k léčebnému konopí pacientům a lékařům na základě 60 let starého rozhodnutí přijatého bez dostatečných informací vede ke zcela neetickému stavu, a proto
-       je zařazení konopí a souvisejících látek do Třídy IV/I podle Úmluvy OSN z roku 1961 samo o sobě již přežité a podrývá tak samotné poslání OSN.
-       Zařazení konopí do Tříd IV a I látek pod dohledem podle Jednotné úmluvy OSN o narkotických látkách z roku 1961 není ve světle dostupných vědeckých důkazů (jež možná nebyly dostupné v roce 1961, nicméně v roce 2015 rozhodně existují) nadále možné zachovat.

 Doporučujeme:
-       na národní a mezinárodní úrovni věnovat zvýšenou pozornost a příslušné zdroje na léčbu pomocí léčebného konopí a kanabinoidů, a zejména na jejich výzkum.

 Vyzýváme:
-       všechny země a státy, aby zajistily stabilní, bezpečný a finančně dostupný přístup k léčebnému konopí a látek z něj odvozených pro všechny, jimž byla tato léčba indikována ze zdravotních důvodů.

 Požadujeme, aby:
-       Zvláštní zasedání Valného shromáždění OSN věnované celosvětové problematice drog 2016 buď
  • vyňalo konopí z působnosti Úmluvy OSN z roku 1961 bez dalších opatření, nebo
  • připravilo, projednalo a schválilo Zvláštní úmluvu OSN o konopí postavenou na vědeckých důkazech, lidských právech a obecném blahu společnosti a
  • podle návrhu Světové zdravotnické organizace přeřadilo konopí z Třídy IV/I do Třídy III a ve formě dodatku připravilo samostatná pravidla pro léčebné konopí, jenž nebudou sepsána podle vzoru pravidel pro léčebné opiáty a opium.
 V Praze dne 7. března 2015

Internetové stránky Mezinárodní koalice pacientů pro léčebné konopí (IMCPC) spolu s Pražskou deklarací naleznete na http://imcpc.org/hello-world/
 
 [1] Každý má právo na takovou životní úroveň, která by byla s to zajistit jeho zdraví a blahobyt i zdraví a blahobyt jeho rodiny, počítajíc v to zejména výživu, šatstvo, byt a lékařskou péči, jakož i nezbytná sociální opatření; má právo na zabezpečení v nezaměstnanosti, v nemoci, při nezpůsobilosti k práci, při ovdovění, ve stáří nebo v ostatních případech ztráty výdělečných možností, nastalé v důsledku okolností nezávislých na jeho vůli.

[2] Článek 2- Nadřazenost lidské bytosti: Zájmy a blaho lidské bytosti jsou nadřazeny zájmům společnosti nebo vědy.
Raphael Mechoulam (Hebrejská univerzita), Dušan Dvořák (Open Royal Academy) a  Michel Kazatchkine (Globální komise pro drogovou politiku)K zakládajícím organizacím Mezinárodní koalice nevládních organizací sdružující a podporující nemocné léčící se konopím http://imcpc.org/ mj. patří také národní a mezinárodní společnosti podílející se na výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) 
·       Cannabis is The Cure, z, s., http://cannabis-is-the-cure.eu/ 
·       Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, http://onfam.eu/
·       Art Language Factory, o.s., http://art-language-factory.eu/  
·       Ateliér ALF, o.s., http://atelier-alf.eu/ 
·       Open Royal Academy, http://openroyalacademy.eu/