Časopisu Respekt po zákazu publikovat v září 2011 a významu nesmazání blogu


Od: Dušan Dvořák <dusandvorak@seznam.cz>
Datum: 13. října 2011 0:18
Předmět: odvolání proti obvinění za akci "Revoluce s kytkou v ruce" 17.listopadu 2010 v Praze
Komu: posta@kr-olomoucky.cz, podatelna@konice.cz,


Krajský úřad Olomouckého kraje via MěÚ Konice
Jeremenkova 40a Masarykovo nám. 27
779 11 Olomouc 798 52 Konice


Věc č. 1: Odvolání dle § 81 Zákona č. 200/1990 Sb. proti Rozhodnutí č.j. OVV- PRR 27/2011 MěÚ Konice ze dne 6. října 2011 o vině Dušana Dvořáka, narozeného 12.ledna 1962, trvale bytem 798 55 Ospělov 6 a uložení sankce (pokuty) za akci „Revoluce s kytkou v ruce“ v Praze 17.listopadu 2010 v celkové výši 4.000,- Kč
Věc č. 2: Podání stížnosti dle § 175 Zákona č. 500/2004 Sb na MěÚ Konice

Věc č. 1: Odvolání: odůvodnění a žádost KÚ Olomouckého kraje, aby na základě skutečností uvedených v odvolání dle § 90 Zákona č. 500/2004 Sb. Rozhodnutí MěÚ Konice v plném rozsahu zrušil a konal tak, aby bylo právnímu řádu demokratické země učiněno zadost.
1. Dušan Dvořák byl MěÚ Konice dne 6. října 2011 uznán vinným a byla mu uložena pokuta v celkové výši s náklady na správní řízení 4.000,- Kč za
2. a) přestupek proti právu shromažďovacímu - nenahlášení akce „Revoluce s kytkou v ruce“ dne 17.listopadu 2010 v Praze a dále
3. b) přestupek za znečištění veřejného prostranství 17.listopadu 2010 v Praze před parlamentem ponecháním kýble s hnojem s uměleckými transparenty vyrobenými studenty pražské střední školy s názvem Prasata v parlamentu.
4. V rozporu s navrhovaným soudním řešením a aniž MěÚ Konice vůbec kdy doložilo:
5. Zda je vůbec možné a právně přípustné za uvedené jednání někoho obvinit a uložit sankci, neboť, jak je ve spisu MěÚ Konice obsaženo, nebyl Dušan Dvořák svolavatelem akce 17.listopadu 2010, která však byla řádně ohlášená odbornou společností Konopí je lék,o.s. a byla navíc spojena s ústavou garantovaným právem petiční akce „Petice za léčivé konopí“ a oznámena zástupci petičního výboru odpovědným orgánům.
6. Zda je vůbec možné a právně přípustné za uvedené jednání údajně znečištěných prostor pokojným protestním happeningem „Revoluce s kytkou v ruce“ někoho obvinit a uložit sankci a neporušit tak hrubým způsobem článek 4, odstavec 4 Ústavního zákona č. 2/1993 Sb., neboť jednak Dušanovi Dvořákovi transparenty a hnůj nepatřily a nebylo ani doloženo, že mu patří a na akci je nepřinesl, jednak a především jejich ponechání účastníky akce před parlamentem bylo konáno v souladu s ústavním článkem 23 práva občanů na odpor, kdy na zneužívání policie, státních zastupitelství a soudů k nezákonnému krytí drogové a farmaceutické mafie od roku 2008 s patřičnými důkazy porušení zákonů Dušan Dvořák, odborná společnost Konopí je lék,o.s. a tisíce občanů ČR upozorňují vládu, parlament, úřady a Evropskou unii a zastupitelé občanů, soudy, státní zastupitelství a úřady nekonají svou povinnost a – jak je rovněž ve spisu doloženo - v důsledku tohoto porušování ústavního pořádku a principů demokratické země jsou vážně nemocní lidé k smrti utýráni, mrzačeni, veřejně haněni, okrádáni a kriminalizováni a občané stále v pokoji a v míru, nikoliv se samopalem v ruce, aby zkorumpované a lhostejné poslance postříleli, jednají slušně, předkládají legislativní návrhy, žádají odpovědné, aby okamžitě zastavili politicky řízené zneužívání policie a porušování zákonné povinnosti policie životy, čest a majetky občanů chránit (§ 2 Zákona o policii) a aby občané mohli naplnit práva daná Zákonem o zdraví lidu, Občanským zákoníkem a rovněž chráněná Trestním zákoníkem (§ 12,ost. 2, § 31), mezinárodními úmluvami a stále absolutně popřenými ústavními právy na důstojnost a úctu k člověku, ochranu menšin, práva na svobodu léčby a práva na vědecký výzkum, která jsou přitom, jak praví zákon vyšší právní síly než přestupkové právo či správní řád, ústavní zákon číslo dva v článku 1: nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné práva občanů.
7. Zda je vůbec možné a právně přípustné vydat uvedené Rozhodnutí, když MěÚ Konice z písemné komunikace s Dušanem Dvořákem ví, že se na jednání písemně omluvil, neboť – jak úřad rovněž ví - je od července 2011 v dlouhodobé pracovní neschopnosti (mj. též v důsledku vyčerpání z 5 dosud nedokončených soudních řízení a cca 30 správních řízení ve věcech nevládních organizací, které založily v Praze Edukativní konopnou kliniku a státní orgány na nich od roku 2008 opakovaně zneužívají zákony a porušují rovněž zákony EU a dále pak 3 nedokončených obvinění v téže věci a tato MěU Konice šetřená je jedna z nich a pouze v oblasti přestupkového, nikoliv trestního práva a po 3 domovních policejních prohlídkách od roku 2009, pozn. v roce 2008 inicioval Dušan Dvořák založení odborné společnosti Konopí je lék,o.s., od roku 2000 marně žádá vydání povolení k pěstování léčivého konopí pro vědu a výzkum a letos v květnu publikoval asi jako první na světě kazuistiku ne amputace končetin diabetiků díky speciální konopné masti). Rozhodnutí MěÚ Konice bylo vydáno s odůvodněním údajně špatné omluvy z ústního jednání, přičemž je z komunikace s MěÚ Konice možné doložit, že proti omluvě – analogické předchozím omluvám v předchozích obdobích - MěÚ Konice nevznesl žádnou námitku a nežádal doložit potvrzení od lékaře a předikuje, že Dušan Dvořák omluvenku na jednání nemá, přestože z písemné komunikace je patrné, že Dušan Dvořák naopak navrhoval alternativně učinit ústní jednání v jeho trvalém bydlišti v Ospělově! Současně pak má MěU Konice ve spise od konce května 2011 doklad a osvědčení Národního koordinátora Úřadu vlády ČR Jindřicha Vobořila o odborné kompetenci Dušana Dvořáka, aby si netroufal zpochybňovat výše uvedené hanebné jednání státních orgánů. V příloze je doklad o pracovní neschopnosti, který, ač byl Dušan Dvořák s MěÚ Konice v běžném emailovém kontaktu si nikdy nevyžádal a bylo lze předpokládat, že úřadu sdělení o pokračující pracovní neschopnosti stačí. Stejně tak je v příloze osvědčení odbornosti
Pokud by snad spis Rozhodnutí č.j. OVV- PRR 27/2011 MěÚ Konice ze dne 6. října 2011 neobsahoval výše uvedené důkazy, je možno je nyní doložili opětovně a porovnat je s zaslanými informacemi MěU Konice:
· na adresehttp://dusandvorak.blog.respekt.ihned.cz/c1-51853880-sedma-stiznost-policejnimu-prezidentovi je uvedena sedmá stížnost všech zřizovatelů Edukativní konopné kliniky policejnímu prezidentovi s žádostí o policejní ochranu a prošetření mrzačení, hanění a kriminalizovaní nevinných občanů a rovněž tak žádost o prošetření, kam se prostějovské polici ztratilo skoro 300 kilo léčivého konopí z výzkumnické farmy léčivého konopí v Ospělově při razii v roce 2009, což pražské i prostějovské státní zastupitelství v červnu a červenci 2011 zastavilo policii šetřit a když ani na žádost o policejní ochranu není šetřena a je podána žádost prostějovskému soudu o předběžné opatření a zajištění policejní ochrany alespoň ospělovské farmy zde http://dusandvorak.blog.respekt.ihned.cz/c1-52269120-222-vyroci-padu-bastily, pak lze důsledky kriminálního jednání státních orgánů na životech občanů ilustrovat následovně http://dusandvorak.blog.respekt.ihned.cz/c1-52730450-jmena-statem-placenych-najemnych-vrahu-v-prostejove (viz rovněž protesty žen ministru zdravotnictví http://dusandvorak.blog.respekt.ihned.cz/c1-47616800-my-zeny-apelujeme-na-vase-svedomi)
· na adresehttp://dusandvorak.blog.respekt.ihned.cz/c1-51461670-clenum-vyboru-pro-socialni-politiku-ps-p-cr-a-zainteresovanych-vyboru-ps-p-cr je uvedeno mlčení (bereme na vědomí) parlamentu k těmto zrůdnostem státních orgánů a likvidaci nevládních organizací, které založily Edukativní konopnou kliniku a které na druhou stranu stát dekoruje cenami
· na adresehttp://www.youtube.com/watch?v=i-AYxF3LjwM&feature=feedlik je uveden filmový dokument Rok konopí s videonahrávkou průvodu „Revoluce s kytkou v ruce“ 17.listopadu, ze které je v 1, 30 min jasně patrné, že Dušan Dvořák (s havířskou helmou) k parlamentu žádný hnůj a transparenty nenese, leč nese petiční prohlášení
· na adresehttp://dusandvorak.blog.respekt.ihned.cz/c1-48148130-policejnimu-prezidentovi-k-17-listopadu-2010-revoluci-s-kytkou-v-ruce je uvedeno oznámení z 12. listopadu 2010 o konání akce svolavatelem nejen pražskému primátorovi, ale i policii a řadě dalších zainteresovaných včetně lhostejných zastupitelů v parlamentu, petiční výbor zde: http://dusandvorak.blog.respekt.ihned.cz/c1-47743180-petice-za-lecive-konopi
V případě, že by odvolací orgán dle § 76 žádosti o zrušení předmětného rozhodnutí o vině Dušana Dvořáka v plném rozsahu nevyhověl, žádám dle § 83 o přezkoumání rozhodnutí o přestupku soudem a odložení výkonu rozhodnutí.
Věc č. 2: Stížnost – odůvodnění
· MěÚ Konice, jak výše a níže uvedeno neplní řádně své povinnosti správního orgánu.
· Dlouhodobě např. svoluje obecnímu úřadu Ludmírov popírat řadou ústavou, mezinárodními úmluvami a zákony garantovaných práv občanů, z nichž opravdu nejhanebnějším počinem je nezahájení správního řízení žádaného od roku 2010 (naposledy adresováno na MěÚ Konice 28.září 2011) ve věci opakovaného zákazu setkávání občanů na bohoslužbách v kapli Nanebevzetí Panny Marie v Ospělově. Občané obce Ospělov v letech 2000 – 2010 založili sbírku a napomohli kapli zrekonstruovat a přispěli dary ve statisícových hodnotách. V roce 2010 poskytl dotaci na dokončení rekonstrukce i Olomoucký kraj. Přestože je kaple obecní a vůči římskokatolické církvi nemá žádný právní vztah, obecní úřad Ludmírov až do 28. září 2011 tvrdil, že bez souhlasu římskokatolické církve se v kapli nic konat nebude, po právní poučení nadále trvá na údajné pravomoci zastupitelů absolutně popřít ústavou garantované právo občanů na shromáždění a výkon bohoslužby a kaple je po celý rok zavřená.
· Dále např. v lednu 2009 Dušan Dvořák s manželkou na MěÚ Konice oznámili a následně dle žádosti MěU doplnili podklady s upozorněním na přestupky konkrétních spoluobčanů obce Ospělov vůči manželům Dvořákovým, dále pak jednání starosty vůči hospodaření obce Ludmírov a překračování kompetencí daných mu zákonem o obcích. Tři spoluobčané obce Ospělov se dopustili vůči manželům Dvořákovým řady přestupků proti občanskému soužití dle § 49 a přestupků proti majetku dle § 50 a manželé Dvořákovi žádali přes půl roku neštřit věc úřady a domluvit se, čemuž se uvedení vysmívali, proto žádali Dvořákovi v souladu s § 70 náhradu škody dle Zákona č. 200/1990 Sb. Ústní jednání proběhlo na MěU Konice v květnu 2009. Přes opakovaná doplnění podnětu a urgence a stížnost na Krajský úřad (např. 9.ledna 2010) MěÚ Konice odmítl poškozené informovat, jak přestupkové řízení dopadlo, neznali ani jeho číslo jednací a nemohli se odvolat, především pak nevěděli, kdy bude uhrazena škoda. Teprve po podání trestního oznámení v roce 2010 s podezřením na zneužití funkce úřední osoby na MěÚ Konice bylo Policii ČR v Konici v roce 2011 sděleno, že věc je nutno řešit soudní cestou v občanskoprávním řízení, což je v rozporu § 70 zákona o přestupcích. Bohužel ani Krajský úřad nepoužil vůči MěÚ Konice "sankci"dle § 80, Zákona č. 500/2004 Sb.
Žádáme laskavě, aby alespoň ve věci kaple Nanebevzetí Panny Marie v Ospělově a jejího zpřístupnění občanům MěÚ Konice konal a plnil své povinnosti! Není potřeba zastupitele řešit přestupkovými komisemi, ale seznámit je alespoň s nezákonností jejich činění a právní odpovědností, kterou zastupitelé mají, zejména pak placení funkcionáři. Většina konfliktů vzniká z nedorozumění, předsudků a nevzdělanosti, nikoliv ze zlé vůle.
Dne 13. října 2011 Dušan Dvořák

Od:Edukativní konopná klinika <klinika@konopijelek.eu>
Datum: 9. září 2011 16:52
Předmět: Fwd: KONOPIJELEK - Nova nabídka
Komu: redakce@respekt.cz, Erik Tabery <tabery@respekt.cz>, "Strakova, Nada" <Strakova@respekt.cz>, capova@respekt.cz

Zdravím Vás ještě jednou. Jen abyste si vůbec dokázali představit, v jaké jsme situaci, dokládám právě odeslaný email řediteli Národní protidrogové centrály.
Hezký klidný víkend, Dušan Dvořák


Ps. Nic si stahovat z blogu nebudu, mám mnohem důležitější věci na práci, budu věřit, že příspěvky necháte alespon uložené v redakčním systému a nesmažete je.
---------- Forwarded message ----------
From: Edukativní konopná klinika <klinika@konopijelek.eu>
Date: 2011/9/9
Subject: KONOPIJELEK - Nova nabidka
To: Jakub FRYDRYCH <jakub.frydrych@centrum.cz>, reditol@mvcr.cz
Cc: Michal Hrdina <Michal.Hrdina@seznam.cz>, redolo@mfdnes.cz, olomouc@ctk.cz, pdpv@seznam.cz, "npdc@mvcr.cz" <npdc@mvcr.cz>


Vážený pane řediteli Národní protidrogové centrály
Píši tuto žádost v kopii olomoucké policii a mediím.
Jde totiž o ukázkovou situaci, do které se dostávám dnes a denně a žádám olomouckou policii o součinnost pod supervizí NPDC.
Obrátil se na mne včera z emailové adresyMichal.Hrdina@seznam.cz (v kopii) s nabídkou prodeje konopného květu muž, který se představil jako Michal Homola, 78375 Rakodavy 309 (u Dubu nad Moravou).
Osobně si však myslím, že jde buď o policejního provokatéra z Prostějova, nebo o dealera marihuany a nejde o prodej léčivého konopí pro nemocné, ale o toxickou marihuanu, která by nemocným mohla ublížit. Ale nechci nikomu křivdit.
Důvod, proč si toto myslím, vyplývá ze sdělení, kdy jsem po žádosti o ukončení naší komunikace, kdy pan Hrdina/Homola nedoložil způsob pěstování a druh odrůdy a další údaje a naopak žádal utajenost našeho jednání, napsal jsem slušně a bez jakékoliv odsudku, ať mne tedy již nekontaktuje.
Dostal jsem však odpověď, cituji: “Doufám, že až půjdeš sedět což bude určitě brzo tak si užiješ kouření čuráku a mrdání do tvé doktorské prdele. Jsi špatně narozený čurák nemá cenu ti psát možná tak dát ti na rypák sám sis to posral udělal jsi chybu. Nazdar Buzno“
Jsme po jednání prostějovských nájemných vrahů, které policie odmítá šetřit včetně Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu, ve velmi těžké situaci (viz zdehttp://dusandvorak.blog.respekt.ihned.cz/c1-52730450-jmena-statem-placenych-najemnych-vrahu-v-prostejove).
Panu doktoru Tomíčkovi z Kriminalistického ústavu, který jako jeden z mála chemiků v České republice, dokáže analyzovat pět nám dosud známých léčivých kanabinoidů, zakázal jeho policejní šéf dělat kontrolní analýzy našeho léčivého konopí pro nemocné, byť byly výsledky analýz předávány profesoru Lumíru Hanušovi na Hebrejskou univerzitu k výzkumu.
Nemáme jak státními orgány doložit a ověřit, že nás lidé jako např. pan Hrdina/Homola nechtějí zneužít a na kontrolním měření kanabinoidů a netoxicitě léčivého konopí stavíme i serióznost naší práce s nemocnými.
Pokud je však pan Hrdina/Homola dealer jedovaté marihuany, anebo policejní provokatér, který, tak jako řada jiných policistů, nejprve ukradne marihuanu a pak ji prodává na černém trhu, není mou věcí tyto lidi soudit, leč trvám vždy na tom, že nemocným lidem musí být poskytnuta bylina, která jim neublíží. To je základní etické pravidlo mé profese.
Napětí z věty pana Hrdiny/Homoly však spíše hovoří o opaku.
Vzhledem k tomu, že se nemocným léčivé konopí opravdu zoufale nedostává,prosím olomouckou policii, aby v rámci preventivní role policie ověřila, zda jde o léčivé konopí, nebo o toxickou marihuanu a pokud bude moci udělat analýzy alespoň kanabinoidu CBD (popř. i CBN/CBG/CBC) a THC, děkuji za laskavost.
Žádám rovněž sdělení, zda jde o netoxicky pěstované konopí, zda jde opravdu o biokvalitu. Zda-li jej pak nabízí prodejce v podobě policejního provokatéra z Prostějova nebo dealera drog, je pak ve výsledku, s ohledem, že nemocným lidem ve výzkumu bylo zcela ukradeno prostějovskou policií, venkoncem jedno. Pochopitelně je charakter a péče pěstitele obražena i v kvalitě konopí samotného, leč tyto věci jsou velmi subtilní a obtížně hodnotitelé bez osobního kontaktu.
Pokud bych se zmýlil a šlo skutečně u pana Homoly/Hrdiny o léčivé odrůdy konopí plné kanabinoidů, nikoliv jen THC a navíc „vyhoněné na květ“ extrémními dávkami toxických hnojiv,zavazuji se na svou čest, že se panu Homolovi/Hrdinovi veřejně omluvím a požadované množství květů léčivého konopí od pana Homoly/Hrdiny odkoupím za deklarovanou cenu 25.000,- Kč za kilogram sušeného samičího květu.
Děkuji všem za spolupráci a součinnost a jsem s upřímným pozdravem
Dušan Dvořák, ředitel Edukativní konopné kliniky
Ps. Prostějováci opět udělali kromě těžkého zločinu levárnu. Napsali v rozporu se skutečností, že jsme léčivé konopí pěstovali na ploše 150 m2. Je doložitelné, že to bylo necelých 90m2. Kdo si to však za pár let bude pamatovat, že jsme na to upozorňovali stejně jako se ztracením 300 kilo konopí z úrody 2009, když naše upozornění nejsou brána vážně a samotná šéfka prostějovského státního zastupitelství letos v červnu zakázala policajtům šetřit, kam se jim ztratilo tolik konopí, byť o to požádalo samotné policejní prezidium. Za pár let řeknou, že jsme to beztak dělali v rozporu se zákonem, neboť jsme sázení na ploše větší než 100m2 nenahlásili celnímu úřadu.
Přeji vám hezký den, pevné zdraví a stálou pohodu
Mgr. Dušan Dvořák, ředitel
Edukativní konopná klinika
www.konopijelek.eu

Zdroj: http://dvorakdusan.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=520879