Evropská komise


Evropská komise

Vážený pan Aurelio Ceccilio a Ondřej PravdaVěc: CHAP( 2012) 00282Vážený pane Ceccilio, vážený pane Pravdo

Asociace nevládních organizací Open Royal Academy, IČ: 227 49 250, která mj. sdružuje nevládní organizace a občany poškozené neplněním Nařízení Rady Evropského společenství a porušování směrnice 98/34 ES Českou republikou se prostřednictvím pana Mgr. Dušana Dvořáka, nar. 12.1.1962 v Olomouci obrátila 15.1.2012 na Evropskou komisi a ta přijala podanou stížnost na porušení práva Společenství jako právně přípustnou a začala stížnost 22.2.2012 řešit pod sp. zn. CHAP( 2012) 00282.

Je rok poté a do dnešního dne však neznáme rozhodnutí komise.

Dovolili jsme si níže ve stručnosti uvést klíčové důkazy o porušení práva Společenství, které Vám pan Dušan Dvořák zaslal a jsou obsaženy ve spisu.Porušení Nařízení rady – tzv. pětiletá udržitelnost projektů financovaných ESF – zaslané důkazy

1.    Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek 5.1. 2011 (č.j. 2010/88993-82) v odpovědi na úhradu škody Ateliéru ALF ve výši 4 mil. Kč za nedodržení tzv. pětileté udržitelnosti Úřadem práce hl. města Prahy na straně dva odstavec tři potvrdil, že Nařízení Rady Evropského společenství 1260/1999 ze dne 21. června 1999 řešilo udržitelnost pracovních míst, na které byly v projektu vyčleněny mzdové prostředky“, odmítl však převzít odpovědnost a uhradit škody způsobené (nejen) první české bezbariérové škole pro dospělé Ateliér ALF

2.    Ministr práce a sociálních věcí Petr Šimerka 7.1.2010 (č.j.2009/90767-12) na interpelaci poslance Cyrila Svobody ve věci Ateliéru ALF na straně 1 a 2 sdělil, že za řízení programu ESF v Praze (JPD) byl vrcholově odpovědný ředitel Úřadu práce hl. města Prahy, čili zástupce úřadu, který byl nad jiné povinen dbát, aby i lidé ohrožení sociálním vyloučením, pro které byl Ateliér ALF na základě podpory z veřejných rozpočtů vybudován, mohli získat rekvalifikace a zaměstnání. Jak jsem již uvedli a je uvedeno v bodu 4, Ateliér ALF byl oceněn jako příklad dobré praxe projektů EU 22.4.2009 na konferenci ministrů EU v Praze v hotelu Diplomat.

3.    Rozhodnutí MPSV ČR ze dne 8.2.2006 o přidělení dotace Art Language (IČ: 26612372) č. JPD/261 na projekt CZ 04.3.07/2.1.01.02/2078 (Nové technologie a pracovní integrace osob ohrožených sociálním vyloučením) ve výši 8.209.775 Kč (z toho 50% z ESF a z celkového objemu bylo rovněž 1 082 870,- Kč z rozpočtu hl. města Prahy) vůbec smluvně neřešilo otázku tzv. pětileté udržitelnosti a nechránilo tak prostředky EU, ČR a hl. města Prahy, přestože bylo v projektové dokumentaci doloženo, že projektem bude nevládní organizací Art Language a jeho partnery vytvořeno v Ateliéru ALF nejméně 7 pracovních míst. Dále pak rozhodnutí MPSV nijak neřešilo ochranu vložených veřejných prostředků po ukončení grantového financování v roce 2008.

4.    Rozhodnutí Magistrátu hl. města Prahy ze dne 14.12. 2012 (č.j. S-MHMP/1544847/2012) na straně 2 potvrzuje, že projektem financovaným z ESF (JPD), na základě kterého byl Ateliér ALF vybudován, bylo vytvořeno více než 7 pracovních míst!

5.    Po ukončení grantového financování v roce 2008 však Úřad práce hl. města Prahy odmítl odkupovat rekvalifikační a tématické kurzy Ateliéru ALF, přestože na nich bylo zajištění udržitelnosti této veřejné služby založeno! Ateliér ALF byl  - za cenu značných škod – udržen ve svém zaměření vzdělávání a pracovní integraci do července 2010, kdy zde vznikla Edukativní konopná klinika, což je doloženo v rozhodnutí Magistrátu hl. města Prahy ze dne 14.12. 2012 (č.j. S-MHMP/1544847/2012), který vznikl Edukativní konopné kliniky finančně podpořil.

Pokud již v rozhodnutích MPSV nebyla otázka tzv. pětileté udržitelnosti řešena, ač v souladu s nařízením řešena býti měla a současně osoby odpovědné za zaměstnanost všech občanů (nejen zdravých) z veřejných prostředků vytvořené struktury a procesy (realizované projekty) ignorovali a vypisovali nové a nové výzvy na čerpání fondů EU, šlo podle našeho názoru o podvodné jednání, zločinné spolčení a zneužití funkce při správě svěřeného majetku. Jak jsme opakovaně uvedli, policie toto odmítá šetřit.Porušení směrnice 98/34 ES – notifikace zákona o návykových látkách – zaslané důkazy

1.    Jak bylo doloženo, 1.5. 2004 vstoupila ČR do EU a od této doby byl zákon o návykových látkách (č. 167/1998 Sb) celkem 10x novelizován, nikdy však dle povinnosti směrnice 98/34/ES, a to ani při novelizaci v roce 2004 a 2009, kdy došlo ke sdělení podmínek, za jakých mohou občané pěstovat a zpracovávat konopí. České úřady však odmítají vydat technický předpis, co je legální a nelegální konopí, co je tzv. výroba drog z konopí, byť tyto skuty postihuje trestní i civilní právo a české právo dává 7 zcela odlišných interpretací zákonných a podzákonných norem, jak se má měřit THC v konopí, přičemž rozdíly jsou až stonásobné.

2.    Přestože je pěstování a zpracování konopí od roku 2004 v souladu s paragrafy 5,odst. 5 a 29 předmětného zákona legálním jednáním, které občané nemusí hlásit úřadům, pokud konopí pěstují do 100 m2 k účelům pokusnickým, policie a justice toto jednání tvrdě postihuje, protože ČR odmítá občanům a právnickým osobám vydat povolení k pěstování a zpracování konopí k léčebným i výzkumným účelům. Toto jednání ČR je v rozporu s rozsudky Soudního dvora Evropské unie (C-136/09 a a C 59/11), pokud jde o nenotifikovaný technický předpis dle povinnosti směrnice 98/34 ES, je v pak hrubém rozporu s rozsudky Soudního dvora EU v trestních věcech C‑267/03 a C-20/05 (v civilních sporech např. C-390/99 nebo C-194/94).

3.    Usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 13.4. 2012 (sp. zn. II. ÚS 664/12) zcela zmatečně a nepravdivě uvedlo, že zákon o návykových látkách nemusí být notifikován u ES dle povinnosti směrnice 98/34 ES a Nejvyšší soud ČR údajně nepochybil, když v trestní věci sp. zn. 8 Tdo 1231/2011 dne 27.10. 2011 uvedl, že Nejvyšší soud není povinen předložit předběžnou otázku Soudnímu dvoru EU týkající se povinnosti notifikace ČR a netrestnosti skutku za výzkum léčivých účinků konopí Mgr. Dušanem Dvořákem, vedoucím výzkumu, který od roku 2000 (společně s námi) marně žádá MZ ČR o vydání předmětného povolení.

4.    Toto nepravdivé a účelové tvrzení soudů ČR zcela vyvrátila exekutiva  zahájením notifikace ZoNL MZ ČR dle povinnosti směrnice 98/34 ES 21.5. 2012 v souvislosti s novelou „konopí do lékáren“, viz notifikace č. 2012/329/CZ.

5.    Již v roce 2008 jsme doložili, že vhodnou konopnou mastí lze zastavit sepse a amputace končetin diabetiků – v ČR ročně více než 10 tisíc amputací! Jde o zločiny proti lidskosti!
Jak jsme opakovaně uvedli, policie a státní zastupitelství toto odmítají šetřit.Domníváme se, že máte k dispozici dostatek důkazů, abyste našemu názoru přisvědčili a rozhodli, že ČR porušila nenotifikací zákona o návykových látkách dle povinnosti směrnice 98/34 ES a ignorováním Nařízení rady v oblasti tzv. pětileté udržitelnosti právo Společenství.Žádáme Vás laskavě o sdělení, kdy můžeme očekávat rozhodnutí Evropské komise ve výše uvedené věci.V Olomouci dne 22.1.2013Ing. František Dvořák, předseda správní rady Open Royal AcademyKontaktní údaje: Open Royal Academy, Tylova 2, 779 00 Olomouc, Česká republikaOd: Open Royal Academy <openroyalacademy@gmail.com>
Datum: 22. ledna 2013 
Předmět: CHAP( 2012) 00282
Komu: Aurelio.Cecilio@ec.europa.eu, Ondrej.PRAVDA@ec.europa.eu
Kopie: dusand.dvorak@konopijelek.cz, openroyalacademy@gmail.com