Přílohy k důchodovému připojištění

Vážený pane
Účastníkem penzijního připojištění může podle ustanovení § 2 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů související s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o penzijním připojištění"), být fyzická osoba starší 18 let, která

- má na území České republiky trvalý pobyt

nebo
- má bydliště na území jiného členského státu Evropské unie a je účastna důchodového pojištění nebo je poživatelem důchodu z českého důchodového pojištění nebo je
účastna veřejného zdravotního pojištění v České republice.

Splnění shora uvedených podmínek prokazují účastníci penzijního připojištění též rodným číslem přiděleným příslušným orgánem České republiky, a pokud nebylo přiděleno, číslem pojištěnce vedeným v registru pojištěnců (viz § 2 odst. 3 zákona o penzijním připojištění); jinak zákon o penzijním připojištění způsob, jakým účastník penzijního připojištění prokazuje splnění podmínek pro účast v penzijním připojištění, neupravuje. Trvalý pobyt na území České republiky (tzn. splnění podmínky pro účast v penzijním připojištění podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona o penzijním připojištění) může prokázat fyzická osoba, která je


- státním občanem České republiky občanským průkazem, případně jiným relevantním dokladem. Trvalý pobyt občanů je definován v ustanovení § 10 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změnách některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, jako údaj evidenční - podle odst. 1 uvedeného ustanovení se místem trvalého pobytu rozumí adresa pobytu občana v České republice, která je vedena v registru obyvatel ve formě referenční vazby (kódu adresního místa") na referenční údajo adrese v základním registru identifikace, adres a nemovitostí, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu;


- cizincem povolením k trvalému pobytu na území České republiky podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, případně jiným relevantním dokladem. Fyzická osoba bez trvalého pobytu na území České republiky musí prokázat splnění podmínky bydliště na území jiného členského státu Evropské unie (jiného než Česká republika) podle § 2 odst. 2 zákona o penzijním připojištění. Bydlištěm fyzické osoby, která je cizincem bez trvalého pobytu na území České republiky, se pro účely penzijního připojištění a rovněž ve smyslu evropských nařízení v souvislosti se zaměstnáváním cizinců rozumí místo, kde má dotčená osoba těžiště svých zájmů, tj. kde má rodinu, kde chodí její

děti do školy, kde má byt, dům či jinou nemovitost a podobně. Dále musí fyzická osoba podle § 2 odst. 2 zákona o penzijním připojištění relevantním dokladem prokázat, že je účastna důchodového pojištění nebo je poživatelem důchodu z českého důchodového pojištění nebo je účastna veřejného zdravotního pojištění v České republice.

1. 6.2012 


S pozdravem

Pavla Erlichová

Ministerstvo financí
odd. Komunikace
Letenská 15
118 10  Praha 1

tel.:      
 25704 2722 
e-mail: informace@mfcr.cz