Prezidentovi

Výzkumnická farma, Ospělov, srpen 2011, třetí policejní sklizeň
Na Velký pátek a první jarní den 21.března 2008 jsme požádali poslance, senátory a rovněž tak prezidenta republiky o podporu v zastavení zločinů proti lidskosti a doložili mnohonásobné porušení principů právního státu, viz www.konopijelek.cz  
 
Prezident vůbec neodpověděl.  

V roce 2009 jsme Hrad opakovaně informovali o pokračujícím teroru.  

V květnu 2010  napsal předseda odborné společnosti Konopí je lék,o.s. prezidentovi následující žádost, na kterou prezident rovněž neodpověděl.

Za těmito dokumenty je uvedena cynická odpověď  prezidenta na Česko-Slovenskou deklaraci práv občanů Evropy z října 2010. 

Níže pak podnět senátorům k trestnímu stíhání prezidenta v květnu 2011. 
Senátoři nereagovali. 

Vážený pane prezidente,  vládnete institutem milostí.

Foto: Luděk Peřina, Okresní soud Prostějov, 13.července 2010
Vládnete rovněž ojedinělou pravomocí podat podnět Ústavnímu soudu ČR ke zrušení zákona, je-li protiústavní.

Přijměte prosím dopis jako otevřený, dotýká se desetitisíců lidí naší země.

Úvodem

Vážený pane prezidente.

Obracím se na Vás s laskavou žádostí ve třech níže uvedených věcech.
Dovolte úvodem kontext a reference.

Rada hlavního města Prahy schválila 11. května 2010 dar 1,1 milionu korun na zahajovací fázi Edukativní konopné kliniky v první české bezbariérové škole pro dospělé Ateliér ALF.
Stalo se tak v den benefičního koncertu Konopí je lék pořádaného na podporu mne a manželky, Dušana a Radomíry Dvořákových, protože jsme obviněni za léčbu konopím s návrhem trestu nejméně dva až deset let nepodmíněně (Příloha 1).
Finanční výtěžek benefice je určen pro Ateliér ALF, který jsem vybudoval a vedu. Někteří studenti Ateliéru ALF, kteří jsou nemocní (Parkinsonova choroba, roztroušená skleróza, závislosti, kožní onemocnění apod.), se kromě studia také léčí konopím.
Léčbu konopím doporučují nemocným odborní lékaři včetně profesorů a přednostů klinik.
Za mou odbornou práci se staví nejen nemocní, lidé s handicapem a z jejich návrhu ji ocenil i premiér Fischer (Příloha 2), ale i rektoři Univerzity Palackého, profesorky a profesoři, lékaři, vědci, terapeuté, bylinkáři (Příloha 3).
Máte, pane prezidente, důvěru v pražského primátora a lékaře Pavla Béma, který podpořil vznik edukativního klinického pracoviště pro léčbu konopím. Primátor Bém již vloni na sv. Václava 28. září 2009 jako jediný český politik zahájil otevření Konopné apatyky královny koloběžky první v Ateliéru ALF, v Evropě ojedinělého pracoviště. Stalo se tak přitom v době, kdy policie v rozporu s mottem Pomáhat a chránit a zákony této země zabavila odborné společnosti Konopí je lék, o.s., která je zřizovatelem konopné apatyky, 300 kg léčivého konopí.
Konopná apatyka královny koloběžky první v Ateliéru ALF dodnes pracuje díky dobrovolníkům a podpoře veřejnosti a police si netroufla nadále zneužívat své moci. Léčivé konopí poskytujeme nemocným zdarma dle dodávek dodavatelů - dobrovolníků.
Apatyka i plánovaná klinika sídlící v Ateliéru ALF jsou ojedinělé, perspektivní a vysoce efektivní zdravotní a vzdělávací služby určené odborné i laické veřejnosti.

První žádost: milost pro manželku Radomíru Dvořákovou

Vážený pane prezidente,
obracím se na Vás s laskavou žádostí o udělení milosti pro manželku Radomíru Dvořákovou (1963), která je stejně jako já obviněna s návrhem trestní sazby 2-10 let nepodmíněně.
Pro sebe milost nežádám.
Prostějovské státní zastupitelství předložilo trestní spis prostějovskému soudu k trestnímu řízení na konci dubna 2010. Obžaloba staví své důkazy jen a jen na tom, že na našem pozemku a nemovitostech v Ospělově na Bouzovsku odborná společnost Konopí je lék,o.s. pěstovala a zpracovávala léčivé konopí. Kromě toho spis obsahuje ještě hanopis pana starosty, kterého za jeho nezákonné aktivity proti občanům obce dlouhodobě kritizuji.
Jedinou vinou mé ženy je to, že mi pomáhala dělat pro nemocné konopnou mast z léčivého konopí.
Konopí jsme nikdy nikomu neprodali, naopak dlouhodobě finančně podporujeme odbornou společnost Konopí je lék, o.s., kterou jsem pro osvětu, vzdělání, výzkum a léčbu konopím v roce 2008 založil.
K samotnému případu:
17. srpna 2009, ve stejný den, kdy byl prostějovskému státnímu zastupitelství schválen prostějovským soudem souhlas s domovní prohlídkou našich pozemků a nemovitostí (Příloha 4), vydalo jemu nadřízené Krajské státní zastupitelství v Brně rozhodnutí, že pěstováním a zpracováním léčivého konopí není páchám trestný čin, jako mi to předtím 16. června 2009 rovněž sdělilo prostějovské státní zastupitelství (Příloha 5).
Na státní zastupitelství píší o pěstování a zpracování léčivého konopí opakovaně a preventivně, nemám co tajit, vím, jak léčivé konopí nemocným pomáhá.
Přednášky uskutečněné na popud Lékařské fakulty Univerzity Karlovy letos v dubnu dokonce už i v parlamentu, dostatek odborné literatury a výzkumy potvrzují tisíciletou tradici a pravdu o léčivých účincích konopí (Příloha 6).
Deset let marně žádám ministerstvo zdravotnictví o sdělení, co mohu učinit pro to, abych byl oprávněnou osobou k pěstování a zpracování léčivého konopí ve smyslu zákona, ministerstvo zdravotnictví roky mlčelo a teprve letos po udělení vládní ceny mi řádně písemně odpovědělo.
Odpověď MZ ČR parafrázuji, „Nikdo nemůže být v této zemi oprávněnou osobou, je to v zákoně uvedeno jen taková hra se slovy, aby si lidé nemysleli, že je popírána Ústava ČR a práva občanů (Příloha 7)."
Státním zastupitelstvím jsme přitom s manželkou obviněni, že jsme uvedenou činnost dělali Neoprávněně!

Druhá žádost: podání podnětu Ústavního soudu na zrušení určitých paragrafů trestního zákoníku, resp.posouzení podnětu Ústavním soudem České republiky.

Vážený pane prezidente,
obracím se na Vás s laskavou žádostí o podání podnětu Ústavnímu soudu České republiky s žádostí o zrušení „drogových" paragrafů trestního zákoníku, konkrétně § 283 - § 287 zákona č. 40/2009 Sb. jako hluboce protiústavních a nedemokratických ustanovení zákona.
Ve stručnosti uvádím rozpory „drogových paragrafů" s LPS Ústavy České republiky, konkrétně:
Článku 1
Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné.
Komentář: Když pěstujete, vlastníte či užíváte konopí, nejste roven ostatním lidem v důstojnosti. Jste vyšetřován policií a trestán, veřejně urážen a pomlouván, aniž jste jakkoli ublížil či způsobil újmu druhým lidem, živým bytostem či přírodě, ohrozil veřejné zdraví, bezpečnost státu, ochranu veřejné bezpečnosti a veřejného pořádku, způsobil vznik trestných činů anebo narušil práva a svobody druhých lidí. Je popřen princip presumpce neviny! Přestože svým chováním nenaplňujete ani jeden ze skutků, které jsou hodnotovým vyjádřením oprávněnosti trestu civilizovaného trestního práva, jste trestán, vláčen soudy a považován za zločince.
Článku 3, odstavec 3
Nikomu nesmí být způsobena újma na právech pro uplatňování jeho základních práv a svobod.
Komentář: Trestním zákonem jsou omezena vaše práva žít jako ostatní bezúhonní lidé a máte díky tomu ztížená práva účastnit se na společenském životě jen proto, že pěstujete, vlastníte, zpracováváte či užíváte léčivé konopí.
Článku 4, odstavec 4
Při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod musí být šetřeno jejich podstaty a smyslu. Taková omezení nesmějí být zneužívána k jiným účelům, než pro jaké byla stanovena.
Komentář: Je-li podstatou trestního práva potrestání odsouzeníhodného chování, je zákon vytvořený jen na základě předsudků a obhajující trestáním nevinných zisky určitých zájmových skupin jasným důkazem zneužití moci. Neexistuje jediný racionální důvod pro ospravedlnění omezení práv lidí jen pro jejich pěstování, vlastnění a užívání konopí.
Článku 10, odstavec 1
Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno.
Komentář: Jen pro pouhé pěstování, vlastnění, zpracování a užívání konopí, kterým nikomu neškodíte a nikoho neomezujete, je státní mocí ponižována vaše lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a není chráněno vaše jméno.
Článku 15, odstavec 2
Svoboda vědeckého bádání a umělecké tvorby je zaručena.
Komentář: Svoboda bádání není zaručena. I přes důkazy o léčebných účincích konopí je výzkum natolik legislativně ztížen, že lze zcela kategoricky říci, že je v této oblasti zapovězeno bádat. I po splnění všech kriterií pro výzkumnou práci nepovolí ministerstvo zdravotnictví vypěstovat léčivé konopí k výzkumným účelům.
Článku 31
Každý má právo na ochranu zdraví. Občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon.
Komentář: Máme-li právo na ochranu svého zdraví, má každý dospělý člověk právo zvolit si způsob léčby včetně léčby konopím. Státní instituce, zdravotní pojišťovny a farmaceutické firmy a v řadě případů ani lékaře ke své léčbě dospělý člověk nepotřebuje, pokud se tak rozhodne. Výše uvedené právo na ochranu zdraví je člověku, který se chce léčit konopím, zákonem upřeno a je trestán.

Dále doplňuji:
Výše uvedený právní rozklad zaslalo poslancům 21.března 2008 na Velký pátek 77 občanů v souvislosti s návrhem na změnu připravovaného trestního zákoníku platného od ledna 2010. Bezvýsledně. Bez odpovědi. K této iniciativě se do dnešního dne připojilo více než 4,5 tisíce občanů České republiky. Bezvýsledně. Bez odpovědi. (Příloha 8)
Úmluva OSN o drogách ve svých dodatcích obsahuje sdělení, že účastnické země Úmluvy mohou své právní prostředí upravit tak, aby nebylo v rozporu s ústavním pořádkem dané země, což se evidentně nestalo. Právní kolize s trestáním nemocných a nevinných lidí je toho dostatečným důkazem. Přitom v roce 2006 Nejvyšší soud rozhodl, že pěstování léčivého konopí není trestný čin. V roce 2008 Nejvyšší soud rozhodl, že zpracování léčivého konopí k léčbě není trestný čin.
Na našem případě je vidět, že přestože jsem nic neskrýval a jednal jsem otevřeně s maximální snahou neporušovat zákony, jsme s manželkou obžalováni s výše uvedenou trestní sazbou dva až deset let nepodmíněně. Nejde však jen o nás dva. Desetitisíce lidí České republiky jsou novým trestním zákoníkem vyhovujícím především určitým zájmovým skupinám zcela bezdůvodně kriminalizováni.
Je popírán princip presumpce neviny, pokud si nemocní lidé léčivé konopí pěstují a zpracovávají a policie - nejčastěji na udání sousedů - se toto jednání dozví.
Zneužívání státní moci je tak obludné, že dokonce ředitel Národní protidrogové centrály Policie ČR Jakub Frydrych, vysoký státem placený policejní důstojník, vyzývá občany k udávání sousedů za pěstování léčivého konopí a nedochází mu, že by sám stejně jako udávající sousedé mohl skončit u soudu v trestněprávním řízení za ohrožení života a zdraví nevinných lidí.

Vážený pane prezidente,
nový trestní zákoník platný od ledna 2010 kriminalizuje nemocné nejvíce od roku 1990 a poslanci jsou k prosbám nemocných zcela lhostejní (Příloha 9). Přečtete si prosím alespoň jeden dopis, kterým se občané obracejí na poslance uvedený v příloze 9.
Media nepravdivě tvrdí, že se situace zlepšila a liberalizovala. Naopak. Zhoršila se jako nikdy dříve. Poprvé v dějinách České republiky je trestním zákoníkem dokonce zakázáno pěstovat a zpracovávat nějaké rostliny a byliny jako např. léčivé konopí! Jak je možné, že si poslanci hrají na bohy a zakazují lidem, aby se člověk radoval a užíval darů Zěmě? Jen proto, že jsou byliny levné a určité zájmové skupiny by přišly o zisky?
Pokrytecké tvrzení některých politiků a státních úředníků, že je tak chráněna společnost před drogami lze vyvrátit řadou důkazů a vědeckých studií. Nehledě na to, že tato tzv. racionální drogová politika vede k tomu, že jsme v Evropě největším exportérem drog a rekordmanem v počtu lidí závislých na alkoholu. Na doložitelně neefektivní represi je vynakládáno více než 80% veřejných „drogových" výdajů, na doložitelně efektivní prevenci a léčbu je vynakládáno necelých 20% veřejných výdajů. Tento poměr je potřeba otočit!

Vážený pane prezidente,
když si občané v letošním roce zasadí a pěstují oněch 5 rostlin léčivého konopí neřešených trestněprávně, na podzim se dostanou do situace, kdy budou mít sklizeno takové množství léčivého konopí, které odpovídá trestní sazbě až 8 let nepodmíněně! Je potřeba jednat urgentně a já Vás o to prosím velmi naléhavě! Ve zmatcích a strachu z policejního vyšetřování spáchali lidé v České republice i sebevraždu a není potřeba mařit životy lidí jen kvůli lhostejnosti poslanců.

Vážený pane prezidente,
čestní a odpovědní lidé jako například paní Libuše Bryndová, která jde nyní opět již počtvrté k soudu za to, že léčila sebe a druhé konopím, nebo nyní manželka musí díky nejednoznačnému právnímu řádu projít celým trestním řízením, aby dokázali svoji nevinu! Naprosto zrůdný případ onkologického pacienta Petra Kodyma z Kolína, kterému zlý soused léčivé konopí nejprve zničil a následující rok jej udal policii a ta mu konopí zabavila, byl uveden i v České televizi.
Nedovolte prosím, pane prezidente, aby trestní zákoník popíral základní princip práva a spravedlnosti, princip presumpce neviny. Nový trestní zákoník dokonce popírá podstatu každého trestného činu, kterou je společenská nebezpečnost jednání! Uvedená formulace byla v zákoně zrušena a nahrazena formulací jdou nikoli po smyslu a podstatě zákona, ale jen po jeho formálním znění! Pokud se nad dopadem změny trestního práva člověk zamyslí, oprávněně se ptá, zda zákon tvořili poslanci nebo nějaká lobby, které je zákonem zajištěno krytí finančních zisků.

Třetí žádost: podpora nemocných a handicapovaných u vlády ČR

Vážený pane prezidente.
Odmítám posílat nemocné na černý trh, aby si zde kupovali léčivé konopí jako marihuanu za 250 Kč/gram a lidé většinou ani nevěděli, co vlastně nakupují a mohli být snadno zneužiti.
Na černém trhu se např. prodává konopný výtažek (Fénixovy slzy) sloužící k léčbě onkologických i jiných vážných onemocnění za 2.000 Kč/gram, a přitom si nemocní nemohou provést řádnou analýzu a mohou sebe nebo někoho blízkého velmi poškodit. Tato praxe musí skončit co nejdříve, nebo může dojít k tragédiím.
Na léčbu onkologického onemocnění potřebuje jeden nemocný člověk nejméně půl kilogramu vysocepotentního léčivého konopného květu typu indica, což je až 150 tisíc korun v cenách na černém trhu. Většina lidí je přitom schopna léčivé konopí vypěstovat a zpracovat téměř zdarma, nebo to pro ně někdo důvěryhodný rád udělá.
Zastaňte se prosím, pane prezidente, nemocných spoluobčanů a požádejte prosím vládu ČR, aby odborné společnosti Konopí je lék, o.s. vydala 300 kilogramů kvalitního léčivého konopí, které nám vloni státní moc neoprávněně zabavila, a ministerstvo zdravotnictví přijalo náš návrh na vládní vyhlášku zamezující kriminalizaci a šikaně někdy i smrtelně nemocných lidí (Příloha 10). Není potřeba měnit zákon, stačí jej naplnit. Cannabis (konopí)je od roku 2008 uveden ve třech modalitách jako léčivá látka ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv. Všechny v SUKLu uvedené produkty cannabis (herba, resina, tinctura) nemocným lidem - dle omezených a nepravidelných dodávek dodavatelů (dobrovolníků) - poskytujeme a kromě toho i konopnou mast z léčivého konopí, ani tu si nemůžete v českých lékárnách koupit nebo si ji sám udělat!
Nejméně tisíc českých nemocných a jejich blízkých Vám za Vaši pomoc ze srdce upřímně poděkuje, pokud nám bude vráceno léčivé konopí. V případě vydání vládní vyhlášky půjde o poděkování desetitisíců lidí a jejich blízké. Většinou jde o seniory, ale onkologická onemocnění i řada jiných nemocí se nevyhýbají dětem a mladým lidem.

Vážený pane prezidente,
Ateliér ALF, ve kterém sídlí konopná apatyka i plánovaná edukativní klinika, je bohužel nechtěným sponzorem ministerstva práce a sociálních věcí. Rádi s manželkou a přáteli finančně podporujeme dobročinné aktivity, nikoliv však nedobrovolně. MPSV ČR si u naší neziskové organizace v roce 2005 objednalo vybudovat a zřídit bezbariérovou školu pro dospělé, což jsme příkladně učinili, ale MPSV ČR této ojedinělé neziskové české škole otevřené i lidem s těžkým handicapem dluží od září 2008 k dubnu 2010 přes 3, 3 mil. korun a odmítá dluh vrátit, přestože mělo v uvedeném období zajistit udržitelnost Ateliéru ALF ve finančním objemu cca 7 mil. Kč a jen díky naší píli a darům filantropů a mecenášů je požadovaná částka dluhu pouze 3,3 mil. Kč.
Ateliér ALF je příkladem dobré praxe Evropské unie (2009) a ukázkový příklad reformy terciálního vzdělávání.
Více než rok a půl apeluji na zodpovědné vládní činitele, vysoké úředníky, poslance a senátory. Všichni jen slibují. Ministr práce a sociálních věcí dokonce v interpelaci ve věci Ateliéru ALF předložil poslancům naprosto nepravdivé údaje a nemá zájem o věci jednat.
Podal jsem v této věci trestní oznámení (Příloha 11). Protože se zneužívání státních orgánů dotýká i mne a mé manželky, obrátil jsem se rovněž na ombudsmana (Příloha 12).
Zastaňte se prosím, pane prezidente, handicapovaných a chronicky nemocných spoluobčanů, pro které je Ateliér ALF rovněž otevřenou školou a požádejte prosím vládu ČR, aby nám MPSV ČR dlužné prostředky vrátilo. Bezbariérové školy pro dospělé by měly být zřízeny alespoň v každém krajském městě, jsou doložitelně lidsky i ekonomicky prospěšné a znamenají pro řadu lidí velmi účinnou prevenci sociálního vyloučení.
Pokud jde o Ateliér ALF, nejméně sto studentů ročně ve věku od 18 - cca 70 let vám za Vaši pomoc ze srdce upřímně poděkuje.

Děkuji Vám předem za Váš zájem a podporu a přeji Vám pevné zdraví a stálou pohodu.

Dne 16. května 2010


S úctou Dušan Dvořák

Kontakt: Dušan Dvořák, 798 55 Ospělov 6

PS: Profesní CV a odbornou kompetenci uvádím na stránkách dobrovolnického poradenského a vzdělávacího portálu pro všechny, kteří si občas neví rady, InternetPoradna.cz (Příloha 13)

Foto: Lumír Ondřej Hanuš, Ospělov, srpen 2010
Níže uvedený dopis na podporu manželky zakladatele odborné společnosti Konopí je lék,o.s. Dušana Dvořáka prezidentu Klausovi od šéfky Armády spásy ze Šuperka Táni Pospíšilové podpořilo 33 šéfů a šékek nevládních organizací a projektů z celé Ćeské republiky. 
Marně.


Kancelář prezidenta republiky k rukám pana prezidenta Václava Klause
Pražský hrad, 119 08 Praha 1

V Šumperku dne 29. 6. 2010

Vážený pane prezidente,
dovoluji si Vám napsat ve věci obviněné Radomíry Dvořákové, která má být dne 13. 7. 2010 souzena Okresním soudem v Prostějově, pro údajné trestné činy dle § 187 ods. 1/2a tr.zákona (číslo jednací 2T 104/2010).

Paní Radomíru Dvořákovou jsem poznala osobně při dvouletém studiu kvalifikačního a rekvalifikačního výcviku akreditovaného  MŠMT i MPSV ČR s názvem Půvab managementu. 

Výcvik byl určen pro managery neziskových organizací ve zdravotně sociálních službách a byl realizován neziskovou organizací Art Language ( 2006 – 2008). Dušan Dvořák, ředitel Ateliér ALF a předseda neziskové organizace Art Language, byl autorem výcviku a celý jeho běh supervidoval. Výcvik byl v oblasti teorie i praxe veden na vysoké úrovni a tuto kvalitu i kvalitu vybraných lektorů jednoznačně garantovalo osobní nasazení a odbornost manželů Dvořákových. Po profesní, ale i lidské stránce, bych neměla co vytknout a dodnes z výcviku čerpám. – tak jako všichni jeho absolventi. 

Protože jsem v průběhu studia mohla poznat nejen profesní, ale i osobnostní kvality, tj.např.  poctivost, přímost, pokoru a charakterní čistotu obviněné, při zjištění, že je tato trestně stíhána pro zanedbatelnou pomoc manželovi při jeho léčebných aktivitách, rozhodla jsem se osobně apelovat ve prospěch obviněné, za jejímž charakterem a společenskou „bezpečností“ stojím bez jakékoliv pochybnosti.
Zároveň jsme v průběhu kurzu zaznamenali také nástup vážné nemoci - rakoviny, u obviněné Radomíry Dvořákové. Také vzhledem k této okolnosti věřím, že pomoc obviněné svému muži nahlédnete v jiném světle.
Žádám Vás tedy, Vážený pane prezidente, o milost a zrušení stíhání vůči Radomíře Dvořákové, pro její celoživotní bezúhonnost, těžkou zdravotní zkušenost, která bezpochyby ovlivnila její jednání, ale také pro to, že jako manželka ve stejném řízení trestně stíhaného Dušana Dvořáka již nese dostatečně těžká břemena, kterým netřeba přidávat. Nemám důvodu nežádat o milost také pro pana Dušana Dvořáka, ten je však dostatečně silný, aby se hájil sám a na tuto skutečnost je připraven a o milost Vás nepožádal. O milost pro manželku Radomíru Dvořákovou Vás Dušan Dvořák požádal osobně i veřejně 17. května 2010. Proto se mohu k jeho žádosti o milost vyjádřit a plně ji podpořit.
S poděkováním a pozdravem

Taťána Pospíšilová DiS.

Adresa:
Rybářská 452
788 13 Vikýřovice

 


Ke dni lidských práv 10.prosince 2010 prezident k "Česko-Slovenské deklaraci práv občanů Evropy" popisující zločiny, porušování právního řádu a opětovně žádající podání ústavní stížnosti, prezident reagoval a napsal tento žvást: